GOYEN 3-5V2110 GOYEN 3-5V2110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 2 Ventile
Preis: EUR 234.06 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 278.53 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-5V3110 GOYEN 3-5V3110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 3 Ventile
Preis: EUR 252.52 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 300.50 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-5V4110 GOYEN 3-5V4110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 4 Ventile
Preis: EUR 297.10 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 353.55 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-5V5110 GOYEN 3-5V5110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 5 Ventile
Preis: EUR 338.20 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 402.46 (inkl. Mwst.)
Spannung:
3-6VFD4010A GOYEN 3-6VFD4010A
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen für aggressive Umgebungen, 4 Ventile
Preis: EUR 684.06 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 814.03 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-6VFD5010C GOYEN 3-6VFD5010C
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen für aggressive Umgebungen, 5 Ventile
Preis: EUR 727.33 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 865.52 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-6VFD6010C GOYEN 3-6VFD6010C
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen für aggressive Umgebungen, 6 Ventile
Preis: EUR 959.94 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 1.142.33 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-8V4110 GOYEN 3-8V4110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 4 Ventile
Preis: EUR 287.69 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 342.35 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-8V8110 GOYEN 3-8V8110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 8 Ventile
Preis: EUR 529.05 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 629.57 (inkl. Mwst.)
Spannung:

Artikel