GOYEN 3-5V2110 GOYEN 3-5V2110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 2 Ventile
Preis: EUR 241.08 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 286.89 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-5V3110 GOYEN 3-5V3110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 3 Ventile
Preis: EUR 260.10 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 309.52 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-5V4110 GOYEN 3-5V4110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 4 Ventile
Preis: EUR 306.01 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 364.15 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-5V5110 GOYEN 3-5V5110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 5 Ventile
Preis: EUR 348.35 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 414.54 (inkl. Mwst.)
Spannung:
3-6VFD4010A GOYEN 3-6VFD4010A
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen für aggressive Umgebungen, 4 Ventile
Preis: EUR 704.58 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 838.45 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-6VFD5010C GOYEN 3-6VFD5010C
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen für aggressive Umgebungen, 5 Ventile
Preis: EUR 749.15 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 891.49 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-6VFD6010C GOYEN 3-6VFD6010C
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen für aggressive Umgebungen, 6 Ventile
Preis: EUR 988.74 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 1.176.60 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-8V4110 GOYEN 3-8V4110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 4 Ventile
Preis: EUR 296.32 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 352.62 (inkl. Mwst.)
Spannung:
GOYEN 3-8V8110 GOYEN 3-8V8110
GOYEN Pilotventilkasten für Entstaubungsanlagen, 8 Ventile
Preis: EUR 544.92 (zzgl. Mwst.)
Preis: EUR 648.45 (inkl. Mwst.)
Spannung:

Artikel